Jump to the main content block

 

Organization

                                                                                               
TitleNamePhone1ST Attorney2ND Attorney3ND Attorney
Office of the Chairman of AccountingHo Su Chiungextn.8900Wang Hsiu FenLin Hui ShanWu Ya Chi
Division ChiefWang Hsiu Fenexth.8901Lin Hui ShanWu Ya ChiHuang I Lan
CommissionerLin Hui Shanextn.8902Wang Hsiu FenWu Ya ChiTso Chia Chen
Section AssistantWu Ya Chiextn.8903Lin Hui ShanWang Hsiu FenHuang Yu Lu
AssistantTao Chia Chenextn.8905Lin Yun LingZeng Yi ChenKe Han Ting
Assistant Huang I Lanextn.8904Tso Chia ChenChen Hsiu Chin Zeng Yi Chen
Assistant Huang Yu Luextn.8906 Zeng Yi Chen Lin Yun Ling Lin Hui Shan
Assistant Zeng Yi Chen extn.8907 Huang I Lan Ke Han Ting Chen Hsiu Chin
Assistant Ke Han Ting extn.8910Wu Ya ChiHuang Yu LuHuang I Lan
Assistant Chen Hsiu Chin extn.8908 Huang Yu Lu Ke Han Ting Lin Yun Ling
Assistant Lin Yun Ling extn.8909Chen Hsiu ChinTso Chia Chen Ke Han Ting